περί    ποιήματα    μουσική    δεσμοί

    Etiam quod hic ponere velim constituo.  Studiosus (nescio quomodo) musicae et literarum Graecarum Romanarumque sum, quae res cum probabilitate, non minime pro eo quod quoque quem me esse iam scias, manifesta iam est.  Syriacam linguam quoque disco, sed quare rogare me purturbat, quoniam me velle Ephraem legere dicere responsum non satis altum videtur.  Versificationem me delectare praeterea dicam; et tam multae versibus literae Syriacae sunt.