περί    ποιήματα    μουσική    δεσμοί

    Ἔτι τί ἔνθαδε τιθέναι ἐθέλω ἵστημι.  περὶ τὴν (πῶς οὐ γιγνώσκω) μουσικὴν καὶ περὶ τὰ Ἑλληνικά τε Ῥωμαιά τε γράμματα σπουδάζω, ὃ χρῆμα εὐλόγως, οὐκ ὀλίγως παρὰ ὃ τίνα με καὶ εἶναι ἤδη γιγνώσκεις, δῆλον ἠδή ἐστι.  καὶ δὴ τὴν Ἑβαῖαν γλῶτταν μανθάνω.

    Etiam quid hic ponere velim constituo.  studiosus (nescio quomodo) musicae et litterarum Graecarum Romanarumque sum, quae res cum probabilitate, non minime pro eo quod quoque quem me esse iam scias, manifesta iam est.  quoque linguam Hebraeam disco.